İslam-Kitabxanasıİslam-Kitabxanası

Azan vaxtları
Saytda axtar
Saytın menyusu
Kitabxana əxlaq
Zərif nöqtələr [5]
Böyük rəhbər ayətullah Xameneinin həyatından əhvalatlar [16]
Həyat dərsi [5]
İslam dünyagörüşü - Cəmiyyət və tarix [16]
İnsan və mənəviyyat [10]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [0]
Xəbərdarlıq [3]
“Miratur-rəşad” (hidayət güzgüsü) [15]
İslamda ailə 2 [16]
İslamda ailə 1 [16]
Fəsad sərçeşməsi (Şeytan tələsi) [6]
İslamda Əxlaq 2 [20]
İslamda Əxlaq 1 [26]
İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə yaranışın sirləri [8]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 2 [13]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 1 [12]
Ailə səadətinə necə nail olaq? [18]
Kumeyl duasının şərhi 2 [13]
Kumeyl duasının şərhi 1 [12]
Minacatın əzəməti [13]
Ey ata, ey ana, biz müttəhimik [5]
Qadın - Fatimə Fatimədir [14]
Nəsihətlər [26]
İslam dünyagörüşü - Əbədi həyat [5]
Din təlimləri 2-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [30]
Din təlimləri 1-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [31]
İslam dünyagörüşü - İnsan Quranda [5]
İnsanı tanımaq [21]
Axirət azuqəsi 2-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [24]
Axirət azuqəsi 1-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [19]
Ariflərdən [9]
İslam dunyagörüşü İnsan və iman [6]
Əxlaqi və psixoloji çatışmazlıqların araşdırılması [19]
İslam və qərb mədəniyyəti [15]
Əbədi öyüd (ikinci cild) [22]
Əbədi öyüd (birinci cild) [23]
İlahi nəsihətlər [15]
Gəncliyin yeddi səması (zəruri dini biliklər) [9]
İslamda nümunəvi qadınlar – Fatimə (ə) [149]
Günahşünaslıq [19]
Nəfsin saflaşdırılması [24]
İslamda qəhrəman qadınlar [20]
Kəramət sahibləri [13]
Kamil insan [30]
Şəhadət yatağında Mövlanın (ə) öyüdü [17]
Rəbbin dərgahında [22]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [11]
İbrət güzgüsü [14]
İmam Zamanla görüşənlər [15]
Allaha doğru [33]
Allahın elçisi [20]
Sadiq yol axtaranlar üçün imam Sadiqin (ə) nəsihətləri [29]
Məhəbbət iksiri [26]
Hicab [14]
Kaş valideynlərim biləydi! [14]
Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı [14]
Nəfsi saflaşdırmadan qabaq özünütanıma [4]
Övsafül-Əşraf [7]
Gənc ailələr üçün göstərişlər [6]
Əxlaq elmində 50 dərs [51]
İslamda övlad [1]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-2 [11]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-1 [13]
Bizim sorgumuz
Ramazan ayında oruc tutmusuzmu?
Total of answers: 2062
Saytın menyusu
Şərhlər: 14
Rəsmlər: 618
Əxlaq: 1118
Müxtəlif: 481
Etiqat, Tarix, Fəlsəfə: 1448
Quran, Hədis, İslam təlimləri, Fiqh: 1131
Statistika

Burda olanlar 1
Qonaqlar 1
İstifadəçilər 0
Son qeydiyyatçılar
 • xNota
 • Hamidofh20
 • Katusumi
 • Vefa
 • Saday
 • Muhammed
 • Ferec313
 • Araz
 • Sebine
 • Sahib123
 • Main » 2011 » September » 18
  MÜQӘDDİMӘ
  Gәnc nәslin dini çаtışmаmаzlıqlаrı vә әхlаqi pоzğunluqlаrının mәnşәyini оnlаrın әqidә vә tәffәkür tәrzlәrindә ахtаrmаq lаzımdır. Bu nәslin dini tәffәkür sәviyyәsinә lаzımıncа әhәmiyyәt vеrilmәdiyindәn qеyd оlunаn mәsәlә sоn dәrәcә vаcib vә еhtiyаc duyulаn mәsәlәlәr sırаsındаdır.
  Bu nәslә düzgün yоl göstәrilmәsindә yаrаnаn prоblеmlәrin әksәriyyәti cаvаn ... Read more »
  Category: Hicab | Views: 1058 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  BİRİNCİ HİSSӘ
  HİCАB VӘ ÖRPӘYİN TАRİХÇӘSİ
  * İslаmdаn qаbаqkı хаlq vә millәtlәr аrаsındа dа örpәk оlmuşdurmu?
  * Cаhiliyyәt dövründә әrәblәr аrа-sındа hicаbın v ... Read more »
  Category: Hicab | Views: 1132 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)


  İKİNCİ HİSSӘ

  Category: Hicab | Views: 1166 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  MÜLАHİZӘLӘR
  Biz kеçmiş zаmаnlаrdа hаqsızlığın, әdаlәtsizliyin, әmin-аmаnlığın оlmаmаsını vә nәticәdә qаdının mәхfi sахlаnmаsını hеç vахt inkаr еtmirik. Şübhәsiz, qаdının örtülmәsi bаrәsindә ifrаtçı hicаblаr vә әqidә tәrzlәri hәmin tаriхi hаdisәlәrdәn dоğmuşdur. Lаkin görәsәn qаdınlаr üçün İslаmdа müәyyәn оlunаn hicаb vә örpәyin fәlsәfәsi vә sәbәbi dә bundаn ibаrәt оlmuşdurmu?
  Category: Hicab | Views: 895 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  ÜÇÜNCÜ HİSSӘ
  İSLАMDА HİCАBIN FӘLSӘFӘSİ
  * Hicаb kәlmәsinin mә’nаsı
  * Hicаb mәsәlәsinin hәqiqi mаhiyyәti
  Category: Hicab | Views: 1046 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  DÖRDÜNCÜ HİSSӘ
  İRАDLАR VӘ SUАLLАR
  * Mәntiqsiz iş
  * Аzаdlığın аlınmаsı
  Category: Hicab | Views: 961 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  BЕŞİNCİ HİSSӘ
  İSLАMİ HİCАB
  * "Nur” surәsinin аyәlәri
  * İzn istәmәk
  Category: Hicab | Views: 1058 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  ОVRӘTİN ÖRTÜLMӘSİ
  Sоnrаkı cümlәdә buyurulur: "Vә yәhfәzu furucәhum” –yә’ni "mö’minlәrә dе ki, öz оvrәtlәrini (cinsiyyәt üzvlәrini) hаrаm işlәrdәn qоruyub hifz еtsinlәr.” Оlа bilsin, mәqsәd budur ki, iffәtli оlsunlаr, özlәrini yаrаmаz işlәrdәn: zinаdаn, fаhişәlikdәn vә bu qәbild ... Read more »
  Category: Hicab | Views: 943 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  İKİNCİ İSTİSNА
  "Vәlа yubdiynә ziynәtәhunnә illа libuulәtihinnә...” yә’ni "öz zinәtlәrini yаlnız әrlәrinә vә... аşkаr еtsinlәr.”
  Birinci istisnа qаdınlаrın zinәtlәrinin аşkаr оlunmаsının bütün (nаmәhrәm) şәхslәr üçün icаzә vеrilәn qәdәrini müәyyәn еtmişdir. Lаkin bu istisnа хüsusi şәхslәrin аdlаrını sаyır ki, qаdının öz zinәtlәrini оnl ... Read more »
  Category: Hicab | Views: 881 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  İFFӘTİN HӘDD-HÜDUDU
  "Әhzаb” surәsinin 59-60-cı аyәlәrindә bеlә buyurulur: "Еy Pеyğәmbәr, öz zövcәlәrinә, qızlаrınа vә mö’minlәrin qаdınlаrınа dе, cilbаblаrını (bаşlаrınа örtdüklәri örpәyi) özlәrinә yахınlаşdırsınlаr. Bu iş оnlаrın tаnınmаlаrı vә әziyyәtә mә’ruz qаlmаmаlаrı üçün dаhа yахındır. Аllаh bаğışlаyаn vә mеhribаndır.  
  Әgәr münаfiqlә ... Read more »
  Category: Hicab | Views: 882 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  MÜVАFİQ DӘLİLLӘR
  Bir nеçә dәlilә әsаsәn dеmәk оlаr ki, üzün vә әllәrin örtülmәsi vаcib dеyildir. О cümlәdәn:
  1-Qеyd оlunduğu kimi, "Nur” surәsinin 31-ci аyәsi bu vәzifәni bәyаn еdib оnun hәdd-hüdudunu tә’yin еtmәk üçün nаzil оlmuşdur. Bu аyәnin özü, üzü vә әllәri örtmәyi lаzım vә vаcib hеsаb еtmәmişdir. Hәmin аyәdә iki cümlәyә istinаd еtmәk оlаr. ... Read more »
  Category: Hicab | Views: 965 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  MÜХАLİF DӘLİLLӘR
  Әllәrin vә üzün örtülmәsinin vаcib оlmаsını isbаt еtmәk üçün yuхаrıdа qеyd оlunаnlаrın әksini çаtdırаn bә’zi dәlillәrә istinаd еtmişlәr. О cümlәdәn:
  1-Müsәlmаnlаrın siyrәsi (аdәt-әn’әnәsi).
  Category: Hicab | Views: 884 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  QАDININ CӘMİYYӘTDӘ İŞTİRАKI
  Burа qәdәr müvаfiq vә müхаlif dәlillәri аrаşdırdıq. Dеyilәnlәrin mәcmusundаn iki mәtlәb tаm аşkаr оldu: Оnlаrdаn biri budur ki, İslаm dini pаklığın yüksәk dәyәrinә vә әhәmiyyәtinә, qаdınlа kişinin cinsi rаbitәlәrinin–istәr bахmаqlа, i ... Read more »
  Category: Hicab | Views: 979 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)


  ӘХLАQİ TÖVSİYӘLӘR
  Category: Hicab | Views: 921 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  MÜQƏDDİMƏ
  Tərcümeyi-halın əhəmiyyəti
  Tarixə baxış və hekayətçilik şirin və cazibəli, eyni halda, xəyallarla baş qatıcıdır. Lakin ötənlərdən götürülən ibrət yol bələdçisi, keçmişlərin təcrübəsi isə bəşəriyyətin qorxulu və sonsuz səfərində bir ehtiyatdır. Talehlər cəmiyyətin seçiminə məruz qalmış üsullardır. Hansı ki, talehin üsuldan fərqlənməsi qanunlara və ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 3431 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  2-TƏQLİD QƏLƏMİ
  Digər bir dəstə başqalarının dediklərini və yazdıqlarını qətiyyən tədqiq etmədən gələcək nəsillərə ötürməklə məşğuldurlar. Əslində bu adamların işi surətçıxarmadır. Düzgün analiz qabiliyyətinə malik olmayan belələri məsələlərin nə dərəcədə doğru olduğunu anlamırlar və bu səbəbdən də yol göstərə bilmirlər. Bu qələmlər geniş şua kimi yayıldığından etibarsız olmaqla yanaşı, təqlidə əsaslandığından cəmiyyətdə öz talehinə qarşı biganəlik yaradır. Onlar cəmiyyətin təhlil, axtarış ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 838 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  BİRİNCİ HİSSƏ
  BESƏTDƏN ƏVVƏLKİ HADİSƏLƏRƏ BAXIŞ
  MƏKKƏ VƏ YA NUR DİYARI
  Həzrət Peyğəmbərin (s) doğulduğ ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 851 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  ƏMURUN HƏRƏKƏTİNİN SƏBƏBİ
  Bu suala iki cür cavab vermək olar. Birincisi budur ki, əmru hobel bütünün gözəlliyinə görə onu hicaza gətirdi və hobələ sitayiş etmək məqsədi yoxdu. Beləcə, nadanlıq üzündən bütpərəstliyə rəvac verdi. İkincisi isə budur ki, əmru bütpərəstlərə aldanıb, həqiqətən də hobəli sitayiş üçün gətirdi. Tarixi məlumatlara əsasən ikinci cavab həqiqətə daha yaxındır. Çünki əmru İbrahim dinini təhrif edən, dəyişən bir şəxs kimi tanınmışdı. O, digər bidətələr də yol vermiş və n ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 847 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  BESƏTDƏN ƏVVƏL PEYĞƏMBƏRİN (S) DİNİ
  Besətdən əvvəl hicazda asimani bir dinin, halal-haramın olması barədə deyilənlər düzgün deyil. Çünki Quran, rəvaytə və tarix şahidlik edir ki, bütpərəstliklə, bəzilərinin məsihilik və yəhudiliyə etiqadı ilə yanaşı xüsusi ilə Məkkədə rəsmi din İbrahim (ə) dini idi. Quran islamı İbrahim dininin davamı bilir. «O sizi seçdi və dində sizin üçün çətinlik yeri qoymadı – Atanız İbrahim dini kimi» («Həcc» 78). Müxtəlif şəraitlərdə bu nöqtə qeyd e ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 884 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  ÖVLADLARA AD QOYMA
  Mühüm nöqtələrdən biri də fərdlərə ad qoymanın əhəmiyyətidir. Bütün cəmiyyətlərdə adlar yerli mədəniyyət və inamlardan yaranır. Yaxşı və mənalı adlar bir millətinin mədəniyyətinin zənginliyidir. Necə ki, yüngül və mənasız adlar yoxsulluğa dəlalət edir. İctimai münasibətlərdə və fərdlərdə ad qoymada bir millətin azadlığı və ya biganə mədəniyyətlərdən asılılığı yaxşıca aydın olur. Qurani-məcidin ad qoymada belə ehtiyatlı olduğunu, Peyğəmbərə (s) illərcə doğumundan əvvəl ad ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 803 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  RAHİB BÜHEYRA
  Qüreyş və Hicaz camaatı ticarət üçün Şama çox gedib-gələrdilər. Peyğəmbər (s) əbu Talibin himayəsində olanda Əbu Talib Şama getməli oldu. Əbu Talib Peyğəmbəri çox sevdiyi üçün onu da özü ilə apardı. Qüreyşin karvanı Bəsri adlanan məntəqədən keçirdi. Yaxınlıqda məsihi bir rahibin sovmiyəsi (koması) vardı. Həmişə ibadətə məşğul olub, yoldan keçənlərə diqqət etməyən rahib bu dəfə Qüreyşi süfrəyə dəvət edir. Onun bu hərəkəti təəccübə səbəb olsa da, təklif qəbul olunur və hamı süf ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 828 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  DİGƏR İZDİVACLAR
  Nə qədər ki, Xədicə sağ idi həzrət Peyğəmbər (s) başqa qadınla evlənməmişdi. Xədicənin vəfatından sonra Peyğəmbər (s) on dəfədən çox evlənmişdir. İmam Sadiqdən (ə) nəql olunmuşdur ki, həzrət (s) on beş qadınla evlənmiş, onlardan ikisi ilə yaxınlığı olmamışdır. («Vəsail» 14-cü cild).
  1-Sudə Zəmə qızı Peyğəmbərin Xədicədən sonra evləndiyi ilk qadın ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 855 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  İKİNCİ HİSSƏ
  BƏŞƏRİ BESƏT (MİSSİYS)
  BƏŞƏRİ BESƏTƏ HAZIRLIQ
  Ruhi və mədəni dirçəlişin yaranması, cəmiyy ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 885 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  3-SİYASİ RƏHBƏRLİK
  İnsanın özünün ödəməyə qadir olmadığı ehtiyaclarını din ödəyə bilirsə, o dinin mənası var. Bəşər həyatı ictimailəşdikdən sonra bu həyatın davamı və nizamlanması üçün siyasətə ehtiyac yarandı. İctimai həyat siyasi əsaslarsız yaşaya bilməz. Nizamsızlıq bu işə əngəldir. Ona görə də siyasətin rolunu bütün cəmiyyətşünaslar qəbul etmişlər. Əlbəttə siyasətin hüquq, demokratiya və s. sahələri üzrə geniş müzakirələr zəruridir. Amma bu məsələ mövzumuzdan kənardır.
  Category: Allahın elçisi | Views: 797 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  VİLAYƏTİN İSTƏYİ
  İnsanlar xilqət nöqteyi-nəzərincə bir növ vəhdətdədirlər və onların yaranış başlanğıcı eyni bir həqiqətdir. Ona görə də kimsə kiməsdən üstün deyildir. Üstünlük olmadığı təqdirdə bir şəxs o birinin üzərində hakimiyyətə malik ola bilməz. Bu əsaslar dini və hüquqi cəhətdə qəbul olunmuşdur. Vilayət və hakimiyyət o zaman məqbuldur ki, insan özü bir şəxsin hakimiyyətini qəbul etsin. dini baxımdan da insana yalnız Allah-taala – ona verilən nemətlərin sahibi hökm edə bilər. Mənəvi ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 627 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  MÜQƏDDƏS SİYASƏT
  əvvəlki bölmdə qeyd edilən şübhələrə cavab olaraq demək olar ki, burada adi siyasətlə dini siyasət qatışıq salınır. Siyasətin elə bir forması var ki, məqsədə çatmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edilir. Hansı ki, belə bir forma dinlə, taqva ilə, müqəddəsliklə uyğun deyildir. Dini siyasət isə tamam başqa bir fomadır. Bu siyasətdə cəmiyyətə düzgün rəhbərlik, onu ilahi hədəflərə istiqamətləndirmək, mədəni dirçəliş, rifah və ictimai ədalətin təmini nəzərdə tutulur. Belə bir ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 786 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  ÜÇÜNCÜ HİSSƏ
  TƏRBİYƏİ VƏ İCTİMAİ RƏFTARLAR
  VƏHY İDEYALARININ GERÇƏKLƏŞMƏSİ
  Peyğəmbər öz məqsədləri yol ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 822 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  ZÖHD NƏDİR?
  Zöhd o demək deyil ki, insan dünya nemətlərindən faydalanmasın. Çünki bu nemətlərdən düzgün istifadə qorxulu deyil. Allah bu nemətləri insan üçün yaratmışdır. Amma bu nemətlərdən düzgün istifadə etmədikdə Allah zikrinin unudulmasına səbəb olur və insan əbədi axirət həyatından xəbərsiz qalır. Din dünyaya bağlılığı qorxulu sayır. Dünya malından bircə xalçası olan insan bu xalçaya bağlanmaqla dünyagir olar bilər. Amma başqa biri malik olduğu böyük var-dövlətə bağlanmadığı üçün ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 824 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  RƏSULİLLAH (S) VƏ MƏSULİYYƏTLƏRİN QƏBULU
  Peyğəmbərin həyatında nəzərə çarpan digər bir xüsusiyyət onun məsuliyyəti qəbul etməsidir. Axı insanda rahatlığa bir meyl var. O, məsuliyyəti qəbul etməklə başqalarına xidmətə çalışır. Əlbəttə ki, çoxları ictimai və siyasi məsuliyyəti öz istəklərini həyata keçirmək üçün qəbul edirdilər. Hansı ki, ilahi və insani dəyəri olan məsuliyyətin qəbulu ilahi razılıqdan ötrü başqalarına əl tutmaq üçündür və nəfs bu işdən qaçır. Cəmiyyətə rəhbərlik peyğəmbərlə ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 717 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  RƏSULULLAH (S) AĞIL NURU VƏ GÜZƏŞTƏ GETMƏ
  Qeyd olundu ki, böyük məsuliyyətlərə dözmək üçün insanda böyük dözüm, tutum lazımdır. Rəsulullah (s) məsuliyyəti isə ən çətin ictimai, siyasi və icrai məsuliyyət idi. Çünki bəşər həyatının müxtəlif sahələrinə rəhbərlik onun öhdəsində idi. Həzrət (s) uyğun məsuliyyətə dözə biləcək bir tutuma malik olmalı idi. Onun ağıl nuru bütün dəyərlər üçün güzgü olmalı idi. Cəmiyyətə rəhbərlik çox böyük hadisədir və onun gerçəkləşməsi üçün ağıl nuru əsas şərtdir ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 824 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  AZADLIQ MƏFHUMU
  Azadlıq kəlməsi hər bir insan üçün gözəl və könüləyatandır. Bu sözü eşitməklə insanın zehnində ümid və sevinc oyanır. Demək olar ki, insanın ictimai həyatında azadlıq ən gözəl sözdür.
  Sözlərin bir çoxu bəzən oxşar, bəzən isə əks mənalar verir. Azadlıq da belə sözlərdəndir. Bəzi sözlər bu sözlərə dərindən tanış olmayanlara deyiləndə elə söz mənasın ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 777 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  AZADLIQ VƏ QANUN
  İctimai azadlıq üçün iki şey daim təhlükəlidir: İstibdad və həcr-mərclik. Ona görə də azadlıq qanuni olmalıdır ki, təminatlı və davamlı olsun. Doğru fikir deyil ki, qanunçuluq azadlıqla ziddir və heç bir məhdudiyyət ola bilməz. Belə bir azadlıq hərc-mərclikdir. İstibdad azadlıq üçün təhlükəli olduğu kimi, özbaşnalıq da eyni dərəcədə təhlükəlidir. Özbaşnalığın ilki qurbanı elə azadlıqdır. Azadlıq bünövrəli olmalıdır. Ona görə də belə demək olmaz ki, istədiyini edən adama ma ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 824 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  CAVANLARA VƏZİFƏ VERMƏK
  Həzrət (s) cavanlara məsuliyyət, vəzifə verərdi. Onları heç vaxt kənarlaşdırmaz, hətta böyük vəzifələr tapşırardı. Müxtəlif ictimai məsuliyyətlərdə gənclər iştirak edərdilər.
  Həzrət (s) gənclərə o qədər inanırdı ki, vəzifədə özünün doğruldanların istedadından tam faydalanırdı. O, gənclərə vəzifələr tapşırar və heç bir səbəb onu fikrindən d ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 764 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  ƏDƏBİN MƏNASI
  ədəb ağıl və şəriət nəzərincə əməl edilməsi gözəl rəftarlardan biridir. Ədəb üstünlükləri olan rəftarda gerçəkləşir. Məsələn, oturmağın müxtəlif formaları vardır. İnsan iki dizi üstə və ya ayaqlarını uzatmış halda otura bilər. Bəzi oturuşlar ədəbə uyğundursa, bir qism oturuşlar ədəbsizlikdir. Aydın olur ki, ədəbli rəftarın iki xüsusiyyəti vardır. Əvvəla, ədəb insan rəftarının sifətidir. İkincisi, ədəb saleh və mübah (icazə verilmiş) rəftarın sifətidir. Əvvəlki xüsusiyyətə gör ... Read more »
  Category: Allahın elçisi | Views: 799 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  Ayətullah Behcətin həyatına qısa bir baxış
  İRFANDA PARLAYAN YENİ GÜNƏŞ
  Mö`minlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, Allah-təala hər zaman, elə bizim dövrümüzdə də bə`zən bəndələrə xüsusi məhəbbət göstərir. "Hər kəs haqq yolunda sadiq olsa, Allah onu hidayət edər.”
  Category: Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı | Views: 1255 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  BİRİNCİ FƏSİL
  Mə`nəviyyat yolçusu
  Ayətullah Behcət mə`nəviyyat aləmində zati iste`dada malik bir şəxsdir. Kiçik yaşlarından ismət və paklığa xüsusi diqqət yetirən, bə`zən alimlərin namazlarında iştirak edən Behcət mə`nəvi halları ələ gətirməyə uşaq yaşlarından sə`y edərmiş.
  O, on dörd yaşında ol ... Read more »
  Category: Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı | Views: 1119 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  Ayətullah Qərəvinin müstəhəbb əməllərə xüsusi diqqəti
  Ayətullah Behcət buyurur: "Rəhmətlik Kompani həyatındakı problemlərə, təhsil və tədrislə bağlı elmi məşğuliyyətlərinə baxmayaraq əksər müstəhəbb əməllərə də xüsusi əhəmiyyət verər, hətta müsafirətdə olduğu müddətdə də bu əməlləri yerinə yetirməyə çalışardı. Onun həmişəki dualarından biri bu idi: "Allahdan istəyirəm ömrünün son anına qədər bu tofiqi məndən almasın. Mən dua və namazlardan mə`nəvi qida və ləzzət alıram.”
  Category: Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı | Views: 949 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  Höccətül-islam Fehri ilə müsahibə
  Ayətullah Behcət haqqında xatirələrimdən bir-neçəsini burada sizin üçün nəql edirəm.
  Birinci əhvalat
  Nəcəf-Əşrəfdə olduğum vaxtlar Ay ... Read more »
  Category: Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı | Views: 1230 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  İKİNCİ FƏSİL
  Kamil arif Əllamə Qazi
  Həyatı
  Ayətullah Behcətin mə`nəvi-əxlaqi şəxsiyyətinin formalaşmasında Əllamə Qazinin çox böyük rolu və tə`siri olmuşdur. Ustadın tələbəsinə etdiyi bu qəribə tə`sir mə`rifət əhlinə xasdır. Şiə ... Read more »
  Category: Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı | Views: 981 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  Əllamə Qazinin xüsusi məclisləri
  Əllamə Qazinin Ayətullah Xoyi Həzrətlərinə əməli tapşırığı
  Şeyx Məhəmməd Hüseyn Xorasani öz ustadı Əllamə Qazi haqqında belə deyir: "Ustad Qazi adətən gecələr əxlaq məclisi ... Read more »
  Category: Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı | Views: 942 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  ÜÇÜNCÜ FƏSİL
  Ayətullah Behcət hidayətçi kimi
  Seyri-süluka də`vət
  Ayətullah Behcət Nəcəf-Əşrəfdə olduğu vaxtlar Ayətullah Xoyinin dərslərində iştirak edərdi. Bir gün onun dərsində deyilən mətləblə razılaşmayıb məsələyə öz iradını ... Read more »
  Category: Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı | Views: 965 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  "Peyğəmbərsayağı əxlaq.”
  Tehran alimlərindan biri belə nəql edirdi: Bir gün Ayətullah Behcətin mənzilinə getmişdim. Qapını çox sadə bir qoca kişi açdı. Dedim: Ayətullah Behcətlə işim var. Həmin yaşlı kişi dedi: "Buyurun.” Dedim ki, onun özü ilə işim var. Yenə cavab verdi: "Buyurun.” Mən o şəxsin Behcət olduğunu güman belə etməzdim. Öz-özümə fikirləşdim ki, yəqin onunla görüşməyə icazə vermirlər. Sözümü demədən geri qayıtdım. Bir dəfə onun camaat namazında iştirak etmək üçün məscidə gedənd ... Read more »
  Category: Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı | Views: 1077 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  DÖRDÜNCÜ FƏSİL
  Ayətullah Behcətin kəramətləri
  Namazda ruhun təcərrüdü
  Ayətullah Seyyid Əli Qazi, Şeyx Məhəmməd Cavad Ənsari Həmədani və rəhmətlik Həddad kimi böyük şəxsiyyətlərin şagirdi olmuş və burada adının çəkilməsinə razı ol ... Read more »
  Category: Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı | Views: 866 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)

  Duanızda israr edin
  Nəfsi pak ruhanilərdən biri belə nəql edir: Təqribən 1986-87-ci illərdə işlərimdə bir problem yarandı. Behcətin hüzuruna getdim. Mən hələ bir söz deməmişdim ki, Ağa Behcət problemim haqda danışıb dedi: "Gəl, gəl. Bilirəm nə olub.” Sonra "Xəsaisül-Əimmə” kitabından xüsusi bir tapşırıq verib, buyurdu: "İnşallah problemin həll olar.”
  Bu işin üst ... Read more »
  Category: Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı | Views: 963 | Added by: Islam_Kitabxanasi | Date: 2011-09-18 | Comments (0)


  Quranda axtar
  Quran,Hədis,İslam təlimləri, Fiqh
  Quran
  İstifadəçi girişi
  Kitabxana əxlaq
  Etiqat, Tarix, Fəlsəfə, Dini yaradıcılıq
  Dost saytlar
 • İslamQadını
 • Günahkar-Bəndə
 • Kitablar yüklə
 • Bölmələr
  Tarix [535]
  Etiqat [869]
  Fəlsəfə [4]
  Dini yaradıcılıq [40]
  Bölmələr
  Quran [585]
  Hədis [253]
  İslam təlimləri [24]
  Fiqh [219]
  Azan vaxtları [1]
  Dua [26]
  Din [13]
  Namaz [10]
  Bu günün ziyarətçisi
  Ferec313
  Kateqoriyalar
  Zərif nöqtələr [5]
  Böyük rəhbər ayətullah Xameneinin həyatından əhvalatlar [16]
  Həyat dərsi [5]
  İslam dünyagörüşü - Cəmiyyət və tarix [16]
  İnsan və mənəviyyat [10]
  İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [0]
  Xəbərdarlıq [3]
  “Miratur-rəşad” (hidayət güzgüsü) [15]
  İslamda ailə 2 [16]
  İslamda ailə 1 [16]
  Fəsad sərçeşməsi (Şeytan tələsi) [6]
  İslamda Əxlaq 2 [20]
  İslamda Əxlaq 1 [26]
  İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə yaranışın sirləri [8]
  Siddiqeyi-Tahirə (ə) 2 [13]
  Siddiqeyi-Tahirə (ə) 1 [12]
  Ailə səadətinə necə nail olaq? [18]
  Kumeyl duasının şərhi 2 [13]
  Kumeyl duasının şərhi 1 [12]
  Minacatın əzəməti [13]
  Ey ata, ey ana, biz müttəhimik [5]
  Qadın - Fatimə Fatimədir [14]
  Nəsihətlər [26]
  İslam dünyagörüşü - Əbədi həyat [5]
  Din təlimləri 2-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [30]
  Din təlimləri 1-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [31]
  İslam dünyagörüşü - İnsan Quranda [5]
  İnsanı tanımaq [21]
  Axirət azuqəsi 2-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [24]
  Axirət azuqəsi 1-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [19]
  Ariflərdən [9]
  İslam dunyagörüşü İnsan və iman [6]
  Əxlaqi və psixoloji çatışmazlıqların araşdırılması [19]
  İslam və qərb mədəniyyəti [15]
  Əbədi öyüd (ikinci cild) [22]
  Əbədi öyüd (birinci cild) [23]
  İlahi nəsihətlər [15]
  Gəncliyin yeddi səması (zəruri dini biliklər) [9]
  İslamda nümunəvi qadınlar – Fatimə (ə) [149]
  Günahşünaslıq [19]
  Nəfsin saflaşdırılması [24]
  İslamda qəhrəman qadınlar [20]
  Kəramət sahibləri [13]
  Kamil insan [30]
  Şəhadət yatağında Mövlanın (ə) öyüdü [17]
  Rəbbin dərgahında [22]
  İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [11]
  İbrət güzgüsü [14]
  İmam Zamanla görüşənlər [15]
  Allaha doğru [33]
  Allahın elçisi [20]
  Sadiq yol axtaranlar üçün imam Sadiqin (ə) nəsihətləri [29]
  Məhəbbət iksiri [26]
  Hicab [14]
  Kaş valideynlərim biləydi! [14]
  Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı [14]
  Nəfsi saflaşdırmadan qabaq özünütanıma [4]
  Övsafül-Əşraf [7]
  Gənc ailələr üçün göstərişlər [6]
  Əxlaq elmində 50 dərs [51]
  İslamda övlad [1]
  Islamda evlənmə və ailə hüququ-2 [11]
  Islamda evlənmə və ailə hüququ-1 [13]
  Rəsmlərimiz
  Copyright MyCorp © 2024