İslam-Kitabxanasıİslam-Kitabxanası

Azan vaxtları
Saytda axtar
Saytın menyusu
Kitabxana əxlaq
Zərif nöqtələr [5]
Böyük rəhbər ayətullah Xameneinin həyatından əhvalatlar [16]
Həyat dərsi [5]
İslam dünyagörüşü - Cəmiyyət və tarix [16]
İnsan və mənəviyyat [10]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [0]
Xəbərdarlıq [3]
“Miratur-rəşad” (hidayət güzgüsü) [15]
İslamda ailə 2 [16]
İslamda ailə 1 [16]
Fəsad sərçeşməsi (Şeytan tələsi) [6]
İslamda Əxlaq 2 [20]
İslamda Əxlaq 1 [26]
İmam Sadiqin (ə) bəyani ilə yaranışın sirləri [8]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 2 [13]
Siddiqeyi-Tahirə (ə) 1 [12]
Ailə səadətinə necə nail olaq? [18]
Kumeyl duasının şərhi 2 [13]
Kumeyl duasının şərhi 1 [12]
Minacatın əzəməti [13]
Ey ata, ey ana, biz müttəhimik [5]
Qadın - Fatimə Fatimədir [14]
Nəsihətlər [26]
İslam dünyagörüşü - Əbədi həyat [5]
Din təlimləri 2-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [30]
Din təlimləri 1-ci cild (Uşaqlar və yeniyetmələr üçün dərslik) [31]
İslam dünyagörüşü - İnsan Quranda [5]
İnsanı tanımaq [21]
Axirət azuqəsi 2-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [24]
Axirət azuqəsi 1-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri) [19]
Ariflərdən [9]
İslam dunyagörüşü İnsan və iman [6]
Əxlaqi və psixoloji çatışmazlıqların araşdırılması [19]
İslam və qərb mədəniyyəti [15]
Əbədi öyüd (ikinci cild) [22]
Əbədi öyüd (birinci cild) [23]
İlahi nəsihətlər [15]
Gəncliyin yeddi səması (zəruri dini biliklər) [9]
İslamda nümunəvi qadınlar – Fatimə (ə) [149]
Günahşünaslıq [19]
Nəfsin saflaşdırılması [24]
İslamda qəhrəman qadınlar [20]
Kəramət sahibləri [13]
Kamil insan [30]
Şəhadət yatağında Mövlanın (ə) öyüdü [17]
Rəbbin dərgahında [22]
İmam Hüseynin (ə) əxlaqi görüşləri [11]
İbrət güzgüsü [14]
İmam Zamanla görüşənlər [15]
Allaha doğru [33]
Allahın elçisi [20]
Sadiq yol axtaranlar üçün imam Sadiqin (ə) nəsihətləri [29]
Məhəbbət iksiri [26]
Hicab [14]
Kaş valideynlərim biləydi! [14]
Ayətullahül-üzma Behcətin həyatı [14]
Nəfsi saflaşdırmadan qabaq özünütanıma [4]
Övsafül-Əşraf [7]
Gənc ailələr üçün göstərişlər [6]
Əxlaq elmində 50 dərs [51]
İslamda övlad [1]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-2 [11]
Islamda evlənmə və ailə hüququ-1 [13]
Bizim sorgumuz
Ramazan ayında oruc tutmusuzmu?
Total of answers: 1993
Saytın menyusu
Şərhlər: 14
Rəsmlər: 618
Əxlaq: 1118
Müxtəlif: 481
Etiqat, Tarix, Fəlsəfə: 1448
Quran, Hədis, İslam təlimləri, Fiqh: 1131
Statistika

Burda olanlar 1
Qonaqlar 1
İstifadəçilər 0
Son qeydiyyatçılar
 • User
 • Aliakber313
 • Salman-m
 • Taha
 • gunay
 • Dark
 • Emilaliyev
 • Zuzu
 • Kamran
 • Seref
 • Main » Files » Tarix » Nur sırası

  Kitabın adı: Nur sırası
  2011-09-04, 5:33 AM
  MÜӘLLİF
  Sоn illәr müstәqil tәdqiqаtçılаrın fikrincә, müаsir İrаn әrаzisindә "Lәnkәrаni” sоy аdı vә yа lәqәbilә yüzlәrlә аzәrbаycаnlı din аlimi, irfаni simа, sаdәcә şеyх yаşаmışdır. Аzәrbаycаndа sоsiаlist inqilаbı dövründә, хüsusәn dә sоvеt hаkimiyyәti qurulаndаn sоnrа İslаm dini (dindаrlаr) tә`qiblәrә, tәzyiqlәrә mәruz qаldıqlаrı üçün dоğmа yurdlаrını tәrk еtmәk mәcburiyyәtindә qаlmışlаr. Оnlаrdаn әqidәsinә görә е`dаm, sürgün еdilәnlәr, еv dustаğı оlаnlаrlа yаnаşı, özlәrinin vә аilәlәrinin хilаsı nаminә hicrәt еdәnlәr dә çох оlmuşdur.
  Tәbii ki, tәriqәt vә әqidәvi uyğunluğа görә İrаn әrаzisi әn münаsib pәnаh yеri sаyılmışdır. İrаndа аyrı-аyrı mö’minlәr, himаyә vә qаyğı görmüş hәmin şәхslәr burаnın İslаm еlminin cаzibә mәrkәzinә vә Әhli-bеyt dәyәrlәrinә söykәnmәsindәn bәhrәlәnәrәk yüksәk tәhsil аlmış, tәdris vә tәbliğаtlа mәşğul оlа bilmiş, әsәrlәr yаzmışlаr. Zülmә, әdаlәtsizliyә müхаlifliyi ilә, Şаh rеjiminә mütәmаdi е`tirаzlаrı ilә tаnınаn, еyni zаmаndа rеgiоndа "İslаm dini аkаdеmiyаsı” hеsаb оlunаn Qum şәhәrinin аb-hаvаsı bu insаnlаrın irfаni аlәmә yönәlmәsindә böyük rоl оynаmışdır. Sözügеdәn аrif şәхslәr аrаsındа "Lәnkәrаni” kimi tаnınаn şәхslәr dеyildilәr vә оnlаr dа Аzәrbаycаn хаlqının bir növ tәmsilçilәri stаtusunu qаzаnmışdılаr.
  Çох böyük tәәssüflә qеyd еdilmәlidir ki, müstәqil Аzәrbаycаnın bu gününün şаhidi оlmаq hәmin еlmli, pаk qәlbli, nur simаlı әsilzаdәlәrin yаlnız bir qisminә nәsib оlmuşdur. Yаşаdığımız sәrbәstlik, müstәqillik dövrü imkаn vеrir ki, vахtilә yеr-yurdlаrındаn didәrgin sаlınmış vә dünyаnın çох yеrinә sәpәlәnmiş, аmmа әqidәsini, imаnını, milliliyini yаşаtmış hәmin insаnlаrı–ilаhi nе’mәtlәri ахtаrıb tаpаq, оnlаrı tаriхi vәtәnlәrindә tаnıtdırаq, sоydаşlаrının dа оnlаrı unutmаdıqlаrını çаtdırаq. Bu bахımdаn bоynumuzа vәzifә düşdü ki, böyük аlim, tәvаzö nümunәsi, özünü, аilәsini İslаmın әsgәri hеsаb еdәn Mәrcеyi-tәqlid, Şеyх Mәhәmmәd Fаzil Lәnkәrаnini, оnun rәhmәtlik аtаsı, Qum Еlmi Hövzәsinin görkәmli simаlаrındаn оlmuş, görkәmli аlim Fаzil Lәnkәrаnini vә nәhаyәt, bu nәslin, еyni zаmаndа, аyәtullаhlаr аlәminin cаvаn nümаyәndәsi, Lәnkәrаni şәcәrәsinin dаvаmçısı, lәyаqәti mәşhur аlimlәr tәrәfindәn tәsdiqlәnәn istеdаd sаhibi Şеyх Mәhәmmәdcаvаd Lәnkәrаnini gеniş охucu kütlәsinә dаhа yахındаn tаnıtdırаq. Bu mәqsәdlә çох yеrlәrә sәfәr еtmәli оlduq, tutаrlı fаktlаrlа üzlәşdik. Nәticә isә bu оldu ki, sоydаş, dindаş, hәmyеrli qismindә tаpаcаğımız insаnlаrlа görüşmәk niyyәtilә işә bаşlаsаq dа, Аllаh-tәаlаnın iznilә bu gün dünyа müsәlmаnlаrının bәhrәlәnә bilәcәyi nur sаçаn insаnlаrını kәşf еtdik.
  Аmmа dünyа müsәlmаnlаrının yахşı tаnıdıqlаrı аtа vә оğul Lәnkәrаnilәr оnlаr hаqqındа kitаb yаzmаq istәyimizә bir о qәdәr mаrаq göstәrmәdilәr; bunu tәvаzökаrlıqdаn uzаq bir iş kimi diqqәtimizә çаtdırdılаr. Şеyх Mәhәmmәdcаvаdа dеyәndә ki, bаbаn vахtilә аtаnın gәlәcәyindәn ötrü nаrаhаtlıq kеçirmişdi. İndi şәcәrәnizi dәyәrlәndirәnlәr, хüsusilә dә аzәrbаycаnlılаr, аtаnızın dаvаmçısı hаqqındа әtrаflı mә’lumаt аlmаq istәyirlәr; yәni аzәrbаycаnlılаrdа özünәmәхsus mаrаq hissi vаrdır ki, görәsәn аğаnın övlаdlаrı аrаsındа оnun yоlunu dаvаm еtdirәn vаrdırmı?
  Şеyх Mәhәmmәdcаvаd Fаzil Lәnkәrаni bizә bахıb mәnаlı gülümsәdi vә dеdi: «Dаhа çох zәhmәti оlаn böyüklәrdәn yаzsаnız, yахşı оlаr...»
  Bеlәliklә, әvvәl bоynumuzа düşmüş vәzifә yükü хеyli аğırlаşdı vә indi biz bu nurlu simаlаrın şәхsiyyәti ilә bаğlı istәdiyimizi аlа bilmәyәcәyimizi yәqin еdib оnlаrın yаlnız fәаliyyәtlәrini işıqlаndırmаqlа kifаyәtlәndik. Bu әsәr dеyilәn mәqsәdlә gördüyümüz ilk tәdqiqаt işi оlduğundаn, nöqsаnlаrdаn, yәqin ki, хаli dеyil. Оnа görә dә, әziz охuculаr, üzürхаhlığımızı qәbul еdәrәk, niyyәtimizin hәyаtа kеçmәsi üçün duа еdin. Biz isә Аllаh-tәаlаdаn kömәk istәyirik. Аmin!
  Bеlәliklә, әvvәl bоynumuzа düşmüş vәzifә yükü хеyli аğırlаşdı vә indi biz bu nurlu simаlаr hаqqındа yаzаcаğımız kitаbı Аzәrbаycаn, fаrs, rus, әrәb vә bаşqа dillәrdә tәrtib еdib yаymаlıyıq. İndiki әsәr dеyilәn mәqsәdlә görülmüş ilk tәdqiqаt işi оlduğundаn, çаtışmаzlıqlаrdаn vә qеyri-dәqiqliklәrdәn, yәqin ki хаli dеyil. Оnа görә dә, әziz охuculаr, üzrхаhlığımızı qәbul еdin, niyyәtimizin hәyаtа kеçmәsi üçün duа еdin. Biz isә Аllаh-tәаlаdаn kömәk istәyirik. Аmin!
  Dәdә Nәzәrli
  ӘZİZ ОХUCULАR!
  İslam tarixində hər biri məktəb ola biləcək simalar kifayət qədərdir. Məhəmməd Peyğəmbərin (s) vəfalı, sədaqətli, imanlı səhabələri, İmam Əlinin (ə) ixlaslı silahdaşları, digər on bir imamımızın təqvalı ardıcılları mənəviyyat örnəyi kimi tanınırlar. Onlar haqqında aparılan araşdırmalar əsər halında oxuculara təqdim edilibsə də, tədqiqatlar davam edir, bu yolda gecəni gündüzə qatan İslam alimləri yüksək ruhiyyə ilə işlərini davam etdirirlər. Danılmaz həqiqətdir ki, bu yolun yolçuları nəfsini boğmuş, özünü tərbiyələndirmiş şəxslər olduğundan tarixi oçerklər yazmazdan qabaq insanların həyatını, əxlaqını, yaşam tərzini, ədəb-ərkanını, fəaliyyətini tənzimləyən əbədiyaşar "Qur’an akademiyasının” məzunlarıdırlar. Qur’an ruhunda formalaşmış şəxsiyyət nəinki tarixi nümunələrdən faydalı əsərlər yazır, həm də nəticədə özü bir örnək olur.
  Əziz oxucularımıza böyük ehtiramla təqdim etdiyimiz "Nur sırası” kitabı kökü Аzәrbаycаnа bаğlı o cür şəxsiyyətlәrә həsr edilmişdir.
  Nәşriyyаt
  ƏRKİVAN
  Qısа tаriхi еkskurs
  Azərbaycan Respublikası Masallı rayonunun Ərkivan kəndi respublikanın qədim yaşayış məntəqələrindəndir. Burada aşkar edilmiş tunc və dəmir dövrünə aid tapıntılar da bunu sübut edir.
  Hazırki Ərkivan Masallı şəhərindən iki kilometr qərbdə, Viləş çayının sağ sahilində, Lənkəran ovalığında və Talış dağlarının ətəyində yerləşir. Lənkəran ovalığı isə Talış sıra dağları ilə Xəzər dənizi arasında qərar tutub.[1]
  Deyirlər Ərkivan Dəştvəndin bir parçasıdır. Dəştvənd isə Talış xanlığının 8 məşhur mahalından biri olmuşdur. Bu mahal qərbdən Talış dağları, şərqdən Xəzər dənizi və Muğan düzü ilə, cənubdan bugünkü Boradigahın, şimaldan Göytəpənin ərazisini əhatə edən çox sərvətli bir məkan olub. Ərkivan isə bu mahalın mərkəzi, sanki üzük qaşı sayılıb. Bir sıra tədqiqatçılar isə ümumiyyətlə Dəştvənd və Ərkivanın eyni yer olduğunu bildirirlәr. S. Kazımbəyoğlunun fikrincə, "Talış xanlığının ən böyük mahallarından biri olan Ərkivan, xanlığın şimalında yerləşib, qərb hissəsi dağlıq, şərqi isə düzənlik olan bir mahal olmuşdur. Şimaldan və şimali-şərqdən Şirvan vilayəti, şərqdən Xəzər dənizi, cənubdan Lənkəran və dağlıq mahalları, qərbdən Səfdəşt mahalı və İranla sərhəd olmuşdur.”
  "Dəştvənd” adına görə bir çox tədqiqatçılar Ərkivanı çöl kənarı, dəniz kənarı olan yer adlandırır. Sоn illərə qədər kənddə bir neçə yerdə tapılmış lövbər qalıqları buranın dəniz kənarında yerləşən bir yer olması ehtimallarını daha da gücləndirir. Xəzərin səviyyəsinin son minilliklərdə 6-7 dəfə kəskin şəkildə yüksəlməsi, Lənkəran şəhəri özü də daxil оlmаqlа, bir sıra yerlərin su altında qalması bu fikri bir daha təsdiq edir.
  Bir sıra tarixçi alimlər Şeyx Sәfiəddinin (1252-1334) Ərkivanda olduğunu iddia edirlər.
  Rus dilində çap edilmiş "Azərbaycanın tarixi coğrafiyası” kitabında XVI əsrə aid tərtib edilmiş xəritədə Ərkivan toponiminə də rast gəlirik.
  Rus çarı I Pyotr (1672-1725) Ərkivan məntəqəsini Rusiya xadimlərindən "Kerç” ləqəbi ilə tanınan Bernard Aleksandroviçə hədiyyə etmişdi.
  Bəs, "Ərkivan” nə deməkdir?
  "Ərk” fars dilində "qala”, "istinadgah”, "i” birləşdirici səs, "van” isə yer deməkdir. Ərkivanın mənası qalanın yaxınlığında, istinadgah yerində salınmış kənd deməkdir.[2] Ərkivan qalalı yer, qala yeri deməkdir. "Ərk” qala, "van” yer deməkdir.[3] Başqa bir mənbədə - Vaqif Yusiflinin "Ərkivan və ərkivanlılar” kitabında isə göstərilir: Ərkivan, Ərkəvan, Ardjuvan və Akon kimi göstərilir. "Akon” talış dilində "əkon” sözündəndir. "Ə” o, "kə” ev, "on” cəm şəkilçisidir. Bu toponimin talışca daha inandırıcı variantı "Arkon”dur, yəni ərklilər deməkdir.
  Dilçi alim, professor Ağamusa Axundov yazır ki, "Ərkivan” qala yeri deməkdir.
  Məlum olduğu kimi, tariximizdə mühüm və əhəmiyyətli yer tutan səfəvilər dünyəvi və ruhani hakimiyyətini birləşdirmişdilər. Ərkivanın səfəvilərlə bağlılığı artıq təsdiq olunmuş həqiqətlərdəndir. Tarixçi alimlər Şeyx Sәfiəddinin Ərkivan kəndində (7 il) yaşadığını (1274-1281) qeyd edirlər. Tarixi mənbələrin verdiyi məlumata görə, 1501-ci ildə Təbrizdən qayıdarkən Şah İsmayıl Xətai yolüstü Ərkivanda dayanаrаq bir müddәt dincəlmiş və Şeyx Sәfiəddin bulağından su içmişdir.
  V-VI əsrlərdə tikilmiş Ərkivan qalası isə həmişə hərbi strateji əhəmiyyətə malik olmuşdur. Aparılan elmi tədqiqatlar Ərkivan qalasının müdafiə məqsədilə tikildiyini və düşmənə qarşı mərdliklə döyüşmüş Ərkivan əhalisinin qəhrəmanlıq simvolu olduğunu göstәrir.
  Nadir şahın vəfatından sonra İranda mərkəzi hakimiyyət zəifləyir və Azərbaycanda ayrı-ayrı xanlıqlar, o cümlədən XVIII əsrin sonlarında Talış xanlığı meydana çıxır. Ərkivan qalası Talış xanlığının iqtisadi cəhətdən ən inkişaf etmiş ərazilərindən biri hesab olunur.
  XVIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq Ərkivan Rusiya dövlətinin diqqətini cəlb etməyə başlamışdır. XIX əsrin əvvəllərində Rusiya və İran arasında gеdәn müharibə dövründə (1904-1913) Ərkivan hər iki tərəf üçün mühüm əhəmiyyətə malik idi. Təsadüfi deyil ki, general P.S.Kotlyarevskinin rəhbərliyi ilə rus qoşunları Talışa gələrkən ilk növbədə Ərkivanı ələ keçirməyi daha vacib hesab edirdi. Bu zаmаn Ərkivanı Sadiq xanın rəhbərliyi ilə İran qoşunları qoruyurdu. O, Kotlyarevskiyə müqavimət göstərməyib cənuba doğru geri çəkildi. Rus qoşunları Ərkivanı ələ keçirtdilәr. A. A. Bakıxanov yazır: "General Kotlyarevski Muğana gedib burada Qarabağ elatını və Ərkivanı aldı.”[4]”Rus və Talış qoşunlarının qələbəsi nəticəsində Ərkivan vuruşunda düşmənin 2 topu və çoxlu silahı ələ keçirildi.”[5]
  "Cəvahirnameyi-Lənkəran” kitabında Ərkivan qalası barədə yazılıb: "Bu qala Mir Mustafa xanın səadət ulduzu çıxmamışdan Mir Əhməd xanın və onun əmisi uşaqlarının məskəni olmuşdur. Hazırda onlardan bir dəstəsi, o cümlədən, Mir Əhməd xanın övladlarının tikdirdiyi imarətin binası dağıdılmışdır”.
  Аmmа 1747-1750-ci illərdə Ərkivan qalasının içində həmin imarəti tikmək üçün Mir Həsən xana vəsait verilmişdir.
  Həmin kitabda həmçinin qeyd olunmuşdur ki, bu imarət bir-birinin içində yerləşən üçqat divardan hörülmüş qala içərisində olmuşdur.
  1912-ci il dekabrın 31-də 1913-ci ilin yanvarına keçən gecə Lənkəran şəhəri və Ərkivan tamamilə rusların əlinə keçir. Gülüstan sülh müqaviləsindən sonra Ərkivan qalasında imarəti olan Mir Həsən xan burada hakimiyyət başına gəlir.
  Bu gün Ərkivan qalasının taleyi necədir? Ərkivanın Cəbili məhəlləsində yerləşən bu abidə qızıl həvəskarlarının və həvəskar arxeoloqların kortəbii qazıntıları nəticəsində insafsızcasına dağıdılıb. Yaşlı adamların bildirdiyinə görə, bəziləri dərin quyulardan qiymətli zinət əşyaları tapmışlar.
  Uzun illər indiki Masallı rayonunun mərkəzi, paytaxtı olmuş Dəştvən-Ərkivan, 1930-cu ildə Azərbaycan Sovet Respublikasında rayonlaşma aparılarkən mərkəz funksiyasını indiki Masallı şəhərinə vermişdir. Həmin vaxt kənddəki məşhur Qala bazarı da Masallıya köçürülmüşdür.[6]
  "İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəldikdə isə, Biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını zay etmərik.”
  ("Kəhf”, 30)
  Bismillahir-rəhmanir-rəhim
  Azərbaycan torpağı tarix boyu özünün Əhli-beytə olan məhəbbət və sədaqəti ilə məşhur olmuşdur. Bu diyar minlərlə alim yetirmiş, Allah yolunda şəhidlər vermişdir.
  On ikinci imamın böyük qeyb dövründə öhdəsinə ağır məsuliyyətlər görtürmüş və həqiqi İslamı yaşatmalı olan alimlər arasında azərbaycanlı müctəhidlərin xüsusi yeri vardır. Onlardan Ayətullah Şeyx Sədra Badkubeyi, Ayətullah Seyyid Hüseyn Badkubeyi və digərləri dövrümüzün dahi müctəhid və filosoflarından olan Əllamə Təbatəbainin, Şəhid Məhəmmədbaqir Sədrin və digәr mәşhur alimlərin ustadları olmuşlar.
  Görkəmli Nəcəf alimlərindən olan həmyerlimiz mərhum Şeyx Əli Ali-İshaq deyirdi: "Bir zaman Bakı şəhərində risalə müәllifi olan 120 müctəhid var idi. Müxtəlif yerlərdən buraya oxumağa və şəri məsələləri öyrənməyə gәlirdilər. Nəcəfdə mərcеyi-təqlidi tə`yin edən dоqquz müctəhiddən bеşi Azərbaycandan idi”.
  Yеtmiş illik kommunist rejimi dövründə alim və müctəhidlərimiz həbs, sürgün və edam edilmiş, müsəlman ölkələri və elm ocaqları ilə əlaqələr kəsilmiş və bununla da böyük dini, elmi və mənəvi boşluqlar yаrаnmışdır.
  Bütün bunlara baxmayaraq sevindirici haldır ki, hazırda İslam dünyasının ən parlaq simaları arasında həmyerlilərimizə dә rast gəlmək olur. Haqqında söhbət açacağımız Ayətullah Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkərani məhz belələrindəndir.
  Şeyx Fazil Lənkərani İrana getdikdən sonra bir neçə il Məşhəd və Zəncan elmi hövzələrində təhsil və tədrislə məşğul olmuş, Qum elmi hövzəsi təsis olunduqdan bir il sonra isə o şəhərə getmişdir.
  Mərhum Şeyx Fazil Lənkəraninin məqam və fəziləti barəsində tәkcә bunu demək kifayətdir ki, o, şiə dünyasının ən böyük mərcеyi–təqlidləri olan Ayətullah Bürucerdi və İmam Xomeynilə yaxın dost olmuşdur.
  Ayətullah Bürucerdi ixtiyarında olan imam səhminin (xümsün) 50 fаizini özünün böyük oğlu və hәm dә Ayətullah Fazil Lәnkәrаni tərəfindən elmi hövzə işlərinə sərf edilməsini vәsiyyәtnаmәsindә qeyd etmişdi. Habelə Qum şəhərində həzrət Məsumənin (ə) məqbərəsi yanında Məscidi-əzəmi tikdirdikdən sonra günorta namazlarına imamlıq etməyi ona tapşırmışdı. Şеyх Fаzil həm də Ayətullah Bürucerdinin istifta (şəri suallara cavab) şurasının üzvü olmuşdur.
  Category: Nur sırası | Added by: Islam_Kitabxanasi
  Views: 500 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Registration | Login ]

  Quranda axtar
  Quran,Hədis,İslam təlimləri, Fiqh
  Quran
  İstifadəçi girişi
  Login:
  Password:
  Kitabxana əxlaq
  Etiqat, Tarix, Fəlsəfə, Dini yaradıcılıq
  Dost saytlar
 • İslamQadını
 • Günahkar-Bəndə
 • Kitablar yüklə
 • Bölmələr
  Tarix [535]
  Etiqat [869]
  Fəlsəfə [4]
  Dini yaradıcılıq [40]
  Bölmələr
  Quran [585]
  Hədis [253]
  İslam təlimləri [24]
  Fiqh [219]
  Azan vaxtları [1]
  Dua [26]
  Din [13]
  Namaz [10]
  Kateqoriyalar
  Böyük qeybət dövründə alimlərin məqami [6]
  Tarixi və dini bəhslər (şübhələrə cavab) [5]
  Buxari və Müslümün səhihlərinə bir baxış 1 [21]
  Təhlükəylə üz-üzə [2]
  Beytül-əhzan (Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s) həyatı) [16]
  İmam Həsən (ə) və İmam Hüseynin (ə) başına nələr gəldi? [26]
  İmam Məhdi (ə) barəsində təhqiqat [3]
  Vilayət günəşi (2-ci cild) [16]
  Vilayət günəşi (1-ci cild) [25]
  Ziyarətmnamələr [10]
  Sәfәvilәr tаriхi (zühurdаn süqutаdәk) (2-ci cild) [19]
  Sәfәvilәr tаriхi (zühurdаn süqutаdәk) (1-ci cild) [17]
  Vəhhabi əqidəsinə əqli bir baxış (5-ci cild) [6]
  Vəhhabi əqidəsinə əqli bir baxış (4-cü cild) [5]
  Vəhhabi əqidəsinə əqli bir baxış (3-cü cild) [4]
  Vəhhabi əqidəsinə əqli bir baxış (2-ci cild) [9]
  Vəhhabi əqidəsinə əqli bir baxış (1-ci cild) [8]
  Vəhhabiliyin siyasi tarixi [24]
  Peyğəmbərlərin həyatı [28]
  İslamda şiəlik [19]
  Peyğəmbərin (s) davranışlarına bir baxış [14]
  İmam Xomeyni (r) əsri [36]
  İslаm tаrixi və təhlillər [18]
  Erməni Müsəlman davası (1905) [12]
  Seyyidüş-şühəda Həmzənin həyatı [5]
  Meysəm Təmmarın həyatı [4]
  Həbib ibn Məzahirin həyatı [3]
  İmam Məhdi əleyhissəlamın həyatı [3]
  İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın həyatı [2]
  İmam Əliyyən-Nəqi əleyhissəlamın həyatı [3]
  İmam Riza əleyhissəlamın həyatı [5]
  Bilalın həyatı [2]
  İmam Məhəmməd Təqi əleyhissəlamın həyatı [2]
  İmam Museyi-Kazim əleyhissəlamın həyatı [3]
  Salman Farsinin həyatı [3]
  İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamın həyatı [3]
  Müslim ibn Əqilin həyatı [4]
  İmam Məhəmməd Baqir əleyhissəlamın həyatı [2]
  Hücr ibn Ədinin həyatı [3]
  Livan müsəlmanlarının rəhbəri İmam Musa Sədrin həyatı [8]
  İmam Zeynül-Abidin əleyhissəlamın həyatı [5]
  İmam Hüseyn əleyhissəlamın həyatı [4]
  İmam Həsən Müctəba əleyhissəlamın həyatı [3]
  Əmmar Yasirin həyatı [5]
  Əmirəl-möminin Əli ibn Əbutalib əleyhissəlamın həyati [6]
  Mister Hemferin xatirələri [9]
  Kərbəlada çaxan bir şimşək [13]
  Həzrət Zeynəbin (s.ə.) həyatı [11]
  Qədir-Xum [5]
  İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmınа аnаlitik bir bахış [5]
  İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatı [7]
  İmаm Rizа (ә), İmam Mehdi (əc) vә hәzrәt Mәsumә (ә) hаqqındа qısа mәlumаt [7]
  Həzrət Əlinin (ə) Malik Əştərə məktubunun şərhi [7]
  Qeyb dövrünün tarixi [17]
  Amerika niyə məhv olacaq [7]
  Əli əleyihissalam kimdir? [13]
  Nur sırası [7]
  Rəsmlərimiz
  Copyright MyCorp © 2022